Categories: Aktualitete

E PA PRANUESHME/ Kjo Qe Po I Thote “Cetniku” Rakiq – Kurtit “Hallakati” Te Gjithe Vendin, Kerkohet Reagim I Menjehershem

Advertisement

E PA PRANUESHME/ Kjo qe po i thote “cetniku” Rakiq – Kurtit “hallakati” te gjithe vendin, kerkohet reagim i menjehershem Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Rakiq e quan hipok rit Kurtin: Ai s’do dialog, ku janë kufijtë e du,rimit?Ministri serb për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës, Goran Rakiq i ka reag,uar ash për shefit të tij në Ekzekutiv, kryemi,nistrit Albin Kurti, i cili deklar,oi se s’mund të ketë asoc,iacion një etnik.Rakiq e ka quajtur hipo,krit Kurtin, ndërsa ka thënë se ai nuk d,ëshiron dialog dhe as norma lizim të marrëdhë,nieve me Serbinë.“Qëndrimi hipo,krit

i lider,ëve shqiptarë ndaj dialogut dhe zgji,dhjes së çësht,jeve të hapura midis Beogradit dhe Prishtinës në më nyrë paqësore ilustrohet më së miri nga dek larata e fundit e Albin Kurtit, i cili tha pub likisht se Prishtina nuk ka ndërm,end ta for,mojë Asoci acio,nin e Komunave Serbe, pra që ta zbatojë marr,ëveshjen e Bruks, elit”, tha kryet,ari i Listës Serbe, Goran Rakiq.“Kurti në të vërte,të tregoi publ,ikisht se nuk dësh iron dialog dhe se nuk dë,shiron normalizi,min e marrëdhë,nieve. Kjo është gji thashtu një shu,plakë në fyty,rë ndaj Ba shkimit Evro,pian, nën kujdesin e të cilit po zhv,illohet dialogu, dhe i cili është garan,tues i zbatimit të marrëv,eshjes, por edhe dona tori më i rëndësishëm dhe më i madh”, tha Rakiq ​​në një dek,laratë të publ,ikuar për media.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Sipas tij, pas kësaj du,het shtruar një pyet,je.“Pas kësaj dek,larate befa,suese, që përqesh gjithë dia logu,n dhe që vjen vetëm disa orë pas taki,meve me përfaqë,suesit spec,ialë të SHBA-së dhe BE-së për Ballk,anin dhe çësht jen e dialogut, lind pyetja se ku janë kuf,ijtë e durimit”, tha ai.“Kuf,ijtë e durimit të ndër,mjetësit dhe garant,uesit të dia logut, por edhe të pre sidentit Vuçiq, dora e pajtim,it të të cilit është ak,oma

Advertisement

e shtrirë për shkak të mosga,tishmëri,së së Kurtit për të kal,uar nga lideri i opoz,itës në rolin e dikujt që duhet t’i bëjë ve,ndimet dhe zbatim,in e marrëv eshjeve të nënshk,ruara. Sepse pa zbatimin e marrëve,shjes për Asociacionin e Komunave Serbe nuk do të ketë dialog të vërt,etë ose ndonjë rezul,tat, i që e dënon dial,ogun e Kurtit paraprak isht deri në dë,shtim. Moszbatimi i marrëves,hjes nga Brukseli është vetëm një konfirm,im i pozicion,it të Beogradit se nuk ka asnjë bashkë,bisedue s në Prishtinë për zgjidh,jen e çështjev,e që ngarkojnë ma,rrëdhëniet midis popullit serb dhe shqipta r në një mënyrë paqësore”, tha Ra,kiq.Para disa ditësh, kryeminis,tri Albin Kurti ia ka bërë një prof,il të mirë me një fjali, min,istrit serb në Qeverinë e tij, Goran Rakiq.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Prifti serb: Ka ardhur koha që të kthehemi përsëri në Kosovë

Nuk resht së politizuari dhe polarizuar sítuatën kreu i Kishës Ortodokse: Do të kthemi në…

7 hours ago
  • Aktualitete

Nga SHBA vjen lajmi qe po dridh Ballkanin – Greqia drejt njohjes së Kosovës?!

Kosova temē nē takimin e Dendias me Blinkenin: A po lēviz Greqia drejt njohjes? Shtetet…

7 hours ago
  • Aktualitete

Testamenti pasuror që ja mbajti të fshehur Nexhmija burrit të saj Enver Hoxhës në ’81-in dhe pas v.dekjes së tij, shkoi në….

Publikohen disa dokumenta të rralla arkivore të nxjerra nga Arkivi i Ministrisë së Punëve të…

7 hours ago
  • Aktualitete

Marrëveshja serbo-turke e vitit 1938: sa para i’a jepte Serbia Turqisë për dë.bimin e shqiptarëve

Në vitin 1938 qeveria e mbretërisë jugosllave ka nënshkruar një konventë me qeverinë e Republikës…

7 hours ago
  • Aktualitete

Marrëveshja serbo-turke e vitit 1938: sa para i’a jepte Serbia Turqisë për dë.bimin e shqiptarëve

Në vitin 1938 qeveria e mbretërisë jugosllave ka nënshkruar një konventë me qeverinë e Republikës…

7 hours ago
  • Aktualitete

Selakoviq:Thaçi është ka’sap i Ballkanit, i thotë Osmanit se Vuçiqi është presidenti yt

Ministri i Jashtëm i Serbisë, Nikola Selakoviq, në fjalën e tij në mbledhjen e Këshillit…

7 hours ago