Categories: Aktualitete

Ethe për Shkëlzen Berishën dhe Fatmir Mediun : Rihapet dosja “Gérdeci”nga ambasadorja Kim

Advertisement

Rihapet çéshtja “Gérdeci”. Gjykata e Posaçme vendos rig.jykim pér ish-ministrin e Mbrojtjes Fatmir Mediun.

SPAK iu drejtua né muajt e paré té vitit Gjykatés sé Larté me kérkesén pér revokimin e vendimit té 2009 qé pushoi çéshtjen ndaj Mediut me arsyetimin se nuk mund té gj.ykohet pasi ishte me imunitet.

SPAK kérkon revokimin e vendimit té Gjykatés sé Larté dhe rinisjen e gjykimit pér ish-ministrin e Mbrojtjes pér ak.uzén e shpérdorimit té detyrés né lidhje me tragjediné e Gérdecit ku nga shpé.rthimi i punishtes sé dem.ontimit té ar.méve mbetén 26 té vr.aré dhe qindra té pla.gosur. Sot Gjykata e Posaçme e Apelit pér Kor.rupsionin dhe Kri.min e Organizuar vendosi té revokojé pushimin e vendimit té Gjykatés sé Larté.

“Me referimin né parashikimin e pikés 1, shkronja b), té nenit 46, té ligjit 98/2016 “Pér Organizimin e Pushtetit Gjyqésor né Republikén e Shqipérisé” si dhe, né interesin e treguar nga media, komunikohet né ményré té pérmbledhur se, sot mé daté 24.09.2021, né Gjykatén e Posaçme té Apelit pér Kor.rupsionin dhe Kr.imin e Organizuar, mbi ank.imin e Proku.rorit té Posaçém dhe té tra.shégimtaréve té vik.timés E.D., u zhvillua sea.nca gjyqésore né dho.mé késhillimi, pér çéshtjen pe.nale nr. 212 akti, daté 03.09.2021 regjistrimi, ku Gjykata vendosi, té ndryshojé vendimin nr. 60, daté 27.07.2021 té Gjykatés sé Posaçme té Shkallés sé Paré pér Korr.upsionin dhe Kri.min e Orga.nizuar, duke pr.anuar kérkesén e Prokurorit té Posaçém dhe revokoi vendimin e pushimit nr. 6, daté 14.09.2009 té Kolegjit Pe.nal té Gjykatés sé Larté, duke i kthyer aktet Prokurorit té Posaçém pér té pro.ceduar”.

Advertisement
Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Amaneti Patriarkut Irinej “Amanet Kosovën, mos ua falni shqiptarëve“!

Amaneti i fundit i Patriarkut serb Irinej, para së të h umbte j etën nga…

59 mins ago
  • Aktualitete

Zemaj:Do e rrezojme kete Qeveri se shpejti o popull

Ishministri i Shendetesise, Armend Zemaj, ka shpjeguar rrethanat e ngjar.jeve qe ndodhen naten e se…

1 hour ago
  • Aktualitete

Vulin: Kosova është e jona së shpejti do ia lëmë emrin Serbia e Vogël!

Ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Aleksandar Vulin, përsëriti sot se presidenti i Serbisë është, duhet…

1 hour ago
  • Aktualitete

Arben Gashi: O Albin po të ishim ne në Qeveri, liberalizimi i vizave do ishte kryer!

Shefi i grupit parlamentar të LDK, Arben Gashi gjate konferences se sotme ka berë me…

1 hour ago
  • Aktualitete

Enver Hoxhaj:Vjosës e Albinit spo iu intereson për popull,vetëm për karrige e para

Ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-së, Enver Hoxhaj, në seancën e sotme të jashtëzakonshme…

1 hour ago
  • Aktualitete

Kurti: Vuçiq po kërkon “bosnjëzimin” e Kosovës. “Nuk ka me pa atë ëndërr”

Në një intervistë ekskluzive për “Pobjeda”, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, thotë se ndaj vendeve…

1 hour ago