Categories: Aktualitete

Spartak Ngjela ala.rmon shtetasit shqiptarë: : “Të keni ku.jdes, sepse shteti ka hu.mbur rrugën, em.igroni sa më shpejtë”

Avokati i njohur Spartak Ngjela thotë se sig.uria në Shqipëri nuk është në niv.elin e du.hur. Gjatë një interviste për gazetaren Bruna Çifligu, avo.kati duke kome.ntuar ngja.rjet e fundit në Shqipëri kri.tiko.i Policinë e Shtetit, që sipas tij nuk ka asnjë l.idhje me fun.ksionin kr.yesor që është para.nda.limi i kr.imit.

Advertisement

“Nuk është gab.im të thuhet se sig.uria në Shqipëri nuk është në niv.elin e duhur. Kjo pol.ici nuk ka lidhje me pa.randali.min e kri.mit, por kjo polici është një po.lici, e cila vjen pas kr.imit. Pasi ka ndodhur kri.mi kjo ka vlerë e vet në kap.jen e kri.mit”, tha ai.

Ai shprehet se kri.minal.iteti në Shqipëri është në nivele al.arman.te për shkak se sis.temi gjy.qësor dhe politika i kanë dhënë pus.htet kr.imit.

“Kri.minali.teti në Shqipëri është në këtë ni.vel, sepse niv.eli i kor.rupsi.onit në nivelin gjyq.ësor i ka dhënë pus.htet kr.imit. Ko.rrups.ioni në rangun gj.yqë.sor ka lej.uar kri.min në rangun e qeverisë, korr.upsio.ni në rangun e qeverisë i ka dhënë f.orcë kr.imit të rrugës dhe kr.imit të org.anizuar”, tha ai.Sa i takon ngj.arjes së Velipojës ku hum.bën je.tën katër per.sona pas she.rrit për hapësirën e vendosjes së shezlongëve, z. Ngjela thotë se ky akt duhet ci.lësuar si kr.im ekon.omik.“Kr.imi i rrugës sot përf.iton nga të drejtat e njeriut. Pol.icia nuk ka të drejtë të kontrollojë çdo individ, sepse nuk ta lejon li.gji. Kr.imi që keni parë ju në Velipojë është kr.im i organizuar, është kr.im eko.nomik”, theksoi ai.Lidhur me këto probl.ematika, avokati Spartak Ngjela prop.ozon që Policia e Shtetit duhet të rist.rukt.urohet sa më parë duke bërë pjesë të saj njerëz me kap.acitete të larta intelektuale, që të dinë dhe të njohin mirë prob.lemet, por edhe met.odat për të go.ditur ele.mentët me rre.ziksh.mëri soc.iale.

“Duhet rist.rukturim në nivelin profesional. Pol.icia ka qenë e njer.kës dhe nje.rka kanë qenë të kor.rupt.uarit. Njëri ka marrë nga fshati i vet, tjetri nga qyteti i vet, tjetri nga fisi i vet. Duhet ristr.ukturim të Policisë në nivel profe.sional” tha Ngjela.

Advertisement
Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Si e vlërsoni qeverinë Kurti deri më tani?

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, bashkë me 12 ministrat e kabinetit qeverisës, kanë…

1 hour ago
  • Aktualitete

”Ditën më të zezë Kosovës ia kanë sjellë vetë udhëheqësit e saj”. A PAJTOHENI?

“Sipas kushteve që parashtron pala serbe në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, përveC…

1 hour ago
  • Aktualitete

Kurti në Bruksel: Na liberalizoni vizat që të besojmë te BE-ja

Kryeministri Albin Kurti edhe sot në Bruksel ka kërkuar liberalizimin e vizave për Kosovën. Kurti…

1 hour ago
  • Aktualitete

Kjo është shtëpia “modeste” në Marigona Residence ku jeton Ramush Haradinaj (VIDEO)

Shtëpinë e ndërtuar me mjete vetanake dhe me ndihmë nga bashk.ëluf.tëtarët menjëherë pas luf.tës në…

1 hour ago
  • Aktualitete

Kurti “me dy fytyra” dje e lavdonte e sot e akuzon diasporën, ata janë “rreziku i parë..do ta sjellin virusin…”

Kr yeministri Albin Kurti duket se ka ndërruar mendje në relacion me diasporën. Ai deri…

1 hour ago
  • Aktualitete

Rrahman Jasharaj: Albin nëse punët si kryeminstër nuk t’dalin boll, hajde bëhu anëtar i yni

Në emisionin ‘Pressing’ në T7 po diskutohet për përp.lasjen e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti…

1 hour ago