Categories: Aktualitete

Spartka Ngjela ala.rmon shtetasit shqiptarë: : “Të keni ku.jdes, sepse shteti ka hu.mbur rrugën, em.igroni sa më shpejtë”

Avokati i njohur Spartak Ngjela thotë se sig.uria në Shqipëri nuk është në niv.elin e du.hur. Gjatë një interviste për gazetaren Bruna Çifligu, avo.kati duke kome.ntuar ngja.rjet e fundit në Shqipëri kri.tiko.i Policinë e Shtetit, që sipas tij nuk ka asnjë l.idhje me fun.ksionin kr.yesor që është para.nda.limi i kr.imit.

Advertisement

“Nuk është gab.im të thuhet se sig.uria në Shqipëri nuk është në niv.elin e duhur. Kjo pol.ici nuk ka lidhje me pa.randali.min e kri.mit, por kjo polici është një po.lici, e cila vjen pas kr.imit. Pasi ka ndodhur kri.mi kjo ka vlerë e vet në kap.jen e kri.mit”, tha ai.

Ai shprehet se kri.minal.iteti në Shqipëri është në nivele al.arman.te për shkak se sis.temi gjy.qësor dhe politika i kanë dhënë pus.htet kr.imit.

“Kri.minali.teti në Shqipëri është në këtë ni.vel, sepse niv.eli i kor.rupsi.onit në nivelin gjyq.ësor i ka dhënë pus.htet kr.imit. Ko.rrups.ioni në rangun gj.yqë.sor ka lej.uar kri.min në rangun e qeverisë, korr.upsio.ni në rangun e qeverisë i ka dhënë f.orcë kr.imit të rrugës dhe kr.imit të org.anizuar”, tha ai.

Sa i takon ngj.arjes së Velipojës ku hum.bën je.tën katër per.sona pas she.rrit për hapësirën e vendosjes së shezlongëve, z. Ngjela thotë se ky akt duhet ci.lësuar si kr.im ekon.omik.

Advertisement

“Kr.imi i rrugës sot përf.iton nga të drejtat e njeriut. Pol.icia nuk ka të drejtë të kontrollojë çdo individ, sepse nuk ta lejon li.gji. Kr.imi që keni parë ju në Velipojë është kr.im i organizuar, është kr.im eko.nomik”, theksoi ai.

Lidhur me këto probl.ematika, avokati Spartak Ngjela prop.ozon që Policia e Shtetit duhet të rist.rukt.urohet sa më parë duke bërë pjesë të saj njerëz me kap.acitete të larta intelektuale, që të dinë dhe të njohin mirë prob.lemet, por edhe met.odat për të go.ditur ele.mentët me rre.ziksh.mëri soc.iale.

“Duhet rist.rukturim në nivelin profesional. Pol.icia ka qenë e njer.kës dhe nje.rka kanë qenë të kor.rupt.uarit. Njëri ka marrë nga fshati i vet, tjetri nga qyteti i vet, tjetri nga fisi i vet. Duhet ristr.ukturim të Policisë në nivel profe.sional” tha Ngjela.

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Çfarë po ndodh?! Shër.bimi sek.ret turk go.det rëndë Mossad-in izraelit

Një ekìp prej 200 personash nga Organìzata Kombëtare e Ìnte.lìgjencës (MÌT) zbʋloì se një rrjet…

15 hours ago
  • Aktualitete

Çfarë po ndodh?! Shër.bimi sek.ret turk go.det rëndë Mossad-in izraelit

Një ekìp prej 200 personash nga Organìzata Kombëtare e Ìnte.lìgjencës (MÌT) zbʋloì se një rrjet…

15 hours ago
  • Aktualitete

Prejardhja e emrit Shqiptar! Origjina dhe kuptimi i tij

Pirroja ishte, ndoshta, sundimtari më i shquar i Epirit. Ai, si pasardhës i largët i…

15 hours ago
  • Aktualitete

Berisha bën thirrje drejt demokratëve: Përgatituni për pro.testa që Shqipëria nuk i ka parë kurrë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar pro.testa të demokratëve për humbjen e PD në zgjedhjet e…

15 hours ago
  • Aktualitete

“U stërvit nga C.I.A dhe erdhi me mis.one sek.rete në Shqipëri për të vr.arë Enverin…”/ Historia e rrallë e agj.entit, që u mb.ajt dy v.jet në ar.kivol

Dashnor Kaloçi/ Publikohet historia e panjohur dhe të bujshme të ashtuquajturës “ba.nda Xhevdet Mustafa”, ku…

15 hours ago
  • Aktualitete

Nikollë Lesi tregon parashikimin e radhës: Berisha arr.estohet, Basha shpëton, PD shkrihet dhe në pushtet rri Rama për shumë gjatë

Nìkollë Lesì ka bërë një tjetër parashìkìm. Në gazetën e tìj “Koha Jonë” është pʋblìkʋar…

15 hours ago