Categories: Aktualitete

Tani është 77 vjeç / Ju prezentojmë 50 ska.ndalet e Sali Berishës, politikanit që s’njeh pe.ndim

“Sot dita e të gjitha diteve te mia, 77 vjetori i lindjes!”. Ky është përcaktimi që i bën Sali Berisha rrugëtimit të tij jetësor. Një fjali që të lë të kuptosh një kontekst “lamtumire”. Në një rrugtim të gjatë karriere politike dhe pushteti , Berisha herë pas here shfaqet kon.fuz për virtytet e karakterit të tij.

Advertisement

Ai duket se nuk shfaq pe.ndesa, por intrigat, aferat, kr.imet janë “ma.kthi” i tij, ndonëse ka dhënë prova të shumta, që “natën të v.ret, ditën të q.an”.

“Sulltan” i përj.etshëm e barabar në krye të Shqipërisë, të cilën e shka.tërroi me plaç.kitje, me mon.opole, tr.afiqe, nuk e mposhti kurrë egon, për t’ju kërkuar ndjesë shqiptarëve.

Edhe sot pas 77 vitesh mbi shpatulla për.pëlitet me çdo kusht të shp.ëtojë “faqen e nxirë”.

50 sk.andalet, kr.imet ekonomike dhe njerëzore të Berishës:

Advertisement

Prill 1992, Sali Berisha emëroi si këshilltar personal ekonomik ish shefin e parë të pira.midave mash.truese shqiptare Hajdin Sejdia, të cilin e ndihmon të arr.atiset me ndihëm e SHIK-ut, me një dekoratë presidenciale dhe me 1.5 milion dollarë të vjedhura nga shqiptarët.
Ngr.itja e firmave pir.amidale, nëpërmjet të cilave pushtet-kr.imi “Berisha” u zhvati 3 milion shqiptarëve financat personale, të siguruara nga shitja e pasurive dhe emigracioni, nëpërmjet parullës “Paratë janë të pastra, firmat janë banka zyrtare”.
Kont.rabanda e naf.tës dhe ar.mëve, zhvilluar nëpërmjet firmës “Shqiponja PD-SHIK”, e cila punonte në favor të sun.dimit gja.katar an.tish.qiptar të Milosheviçit, duke shk.elur emb.argon ndërkombëtare ndaj Serbisë.

Sali Berisha ka pasur aktiviteti 25 vjeçar si ish-sp.iun sigurimi, si pë.rgjues, den.oncues dhe si dësh.mitarë në gjy.qet e dik.taturës.
Int.rigat ndaj ish-kolegëve pedagogë e mjekë dhe ndaj studentëve të mjekësisë, të cilëve si ish-sekretar i PPSH u bënte biografitë dhe i “pik.etonte” për t’i për.jashtuar nga fakulteti, për t’i int.ernuar e dë.nuar me bu.rg.
Lëvizjet dhe për.gjimet me veturën e ish-Sigurimit të Shtetit, në 20 shkurt në Sheshin “Skënderbe”, ditën kur shqiptarët po rrë.zonin bustin e dik.tatorit.
Pr.apaskenat dhe int.rigat për largimin nga PD, të ish-theme.luesve të saj realë, duke sajuar shp.ifje e dhu.në fiz.ike ndaj tyre.
Pu.çet për spost.imin e Azem Hajdarit, si kryetar i Grupit Nismëtar të Themelimit të PD dhe spo.stimin e Aleksandër Meksit, si ish-kryetar i parë i PD.

Prapaskenat ndaj Azem Hajdarit, duke ten.tuar ta largonte nga PD me h.eqje imuniteti, me prapaskenë për bur.gosje dhe me ak.uzat e bëra ndaj tij, si “sp.iun e ha.jdut batanijesh”.
Takimi me Milos.heviçin dhe kr.ye-ter.rori.stin e kr.ye-tra.fika.ntin serb Arkan, kr.eun gjen.ocidit të re.gjimit të Milosheviçit, me të cilin pl.anifi.koi gj.enoc.idin mbi shqiptarët e Kosovës dhe tr.afikun ma.fioz të ar.mëve e naf.tës.
Kon.trabanda e naf.tës dhe ar.mëve, zhvilluar nëpërmjet firmës “SHQIPONJA-PD-SHIK”, e cila punonte në favor të su.ndimit gja.katar ant.ishqip.tar të Milosheviçit, duke shkelur emb.argon ndërkombëtare ndaj Serbisë.
Publikimi i 230 fotografive, që Sali Berisha dhe familja e tij ka bërë me familjen e dik.tatorit Hoxha dhe me kr.erët e lartë të ish-dik.taturës kom.uniste, prej të cilave del se ka qenë një shë.rbëtor besnik i dik.taturës.
Mash.trimet ndaj pronarëve, duke nxjerr ligje të qëllimshme për mos kthimin e pronave dhe gra.bitjen e tyre prej “pron.arëve të rinj”, të cilët janë pjesëtarët e familjes, qeverisë dhe kla.neve të Saliut.

Mash.trimet si “bashkëvuajtës” ndaj ish-të përn.djekurve, duke nxjerr ligje me të cilat ka 20 vjet që i mas.htron dhe i tall.
Masht.rimet 21 vjeçare për futjen e Shqipërisë në BE, por që nuk e integroi, mbasi bëri pazare të pis.ta me serbët e grekët, duke e lënë larg dhe jashtë BE.
Rrëm.bimi, tor.turimi dhe zhdu.kja fiz.ike e biznesmenit shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxha, nëpërmjet ba.ndës së tij “SHIK” dhe mos tre.gimi prej 18 vitesh, i vendit ku gje.ndet tr.upi i tij.
Vje.dhja e lekëve dhe pasurive të shqiptarëve nëpërmjet firmave pir.amidale qeveritare, të cilat u bënë pasuri për qeveritarët, për se.kse.rët dhe ort.akët e tij brenda e jashtë Shqipërisë.
Nxi.tja dhe ni.sja e luf.tës civile mes shqiptarëve në vitin 1997, duke shkru.mbuar pronat publike, institucionet e shtetit, pronat private, me bilanc edhe v.ras.jen e 3000 shqiptarëve.
Vr.asje-mb.ytja në Otranto e 118 shqiptarëve (84 të mbetur në fund të detit) në 28 mars 1997, të cilët ikën për të shp.ëtuar prej te.rrorit dhe luf.tës civile, që shka.ktoi pus.hteti i tij.

Vr.asja e 32 minatorëve në minierën e Bulqizës, për shkak të konc.esioneve të pista familjare, qeveritare e klanore në treg-tra.fikun e mineralit të kromit.
Vr.asja e pa.besë e Azem Hajdarit në pr.itë tek porta e PD në 12 Shtator 1998 dhe “meraku” për mos shku.arjen e tij në prokurori, për të rr.ëfyer “vra.sësit e vërtetë” që deklaroi publikisht.
Su.lmi i arm.atosur e i përgja.kur i 14 shtatorit 1998 mbi institucionet e shtetit, dje.gia dhe pla.çkitja e tyre për të marrë pushtetin, duke mbajtur në krahë ark.ivol.in e ish-deputetit të ndj.erë Azem Hajdari.
Vr.asja e 26 sk.llevërve burra, g.ra e fë.mijë dhe shka.tërrimi i 3000 bizneseve nëpërmjet af.erës kri.minale të pushtet-familjes së tij, org.anizuar në “fa.brikën e vd.ekjes” në Gërdec.
Pro.vat publike të përfs.hirjes së djalit të tij në tra.gjedi-kri.min zyrtar të mun.icioneve në Gërdecit, faktuar me dokumente qeveritare e dës.hmi, si kupola e këtij biznesi kr.iminal.

Dës.hmia e të ndj.erit Kosta Trebicka, që konf.irmonte se djali i tij ishte “kom.andanti” i Gërdecit dhe organizonte gjithë fijet e trafik-dem.ontimit të mun.ici.oneve vr.asës.
(Vet)vr.asja e “pap.ritur” në aksi.dent gjatë një gju.etie zog.jsh e të ndjerit Kosta Trebicka, vetëm 1 muaj pas dës.hmisë për përfs.hirjen e djalin të tij në aferë-kr.imin e Gërdecit.
Mas.htrimet që u ka bërë prej 3 vitesh banorëve të Shkodrës, për dëms.hpërblimet e përmbytjeve, të shk.aktuara prej afe.rave qeveritar të import-eksportit të energjisë elektrike dhe prag për.mbytja e këtij viti.
Faktet që kanë dalë në dritë, për vje.dhjet që po bënë bashkëshortja e tij Liri Berisha, nëpë.rmjet fondacionit fan.tazmë “Fëmijët shqiptarë”, me të cilin zh.vat miliona nga bizneset e favorizuara prej qeverisë së tij.

Urdhri për vr.asjen e 4 demo.nstr.uese në 21 janar 2011 përballë kryeministrisë, duke urd.hëruar Lulëzim Bashën, të urd.hëronte Gardën e Republikës për të që.lluar mbi po.pullin që kërkonte punë dhe bukë.
Miku-ortaku i familje-pushtetit të tij, bo.si i ska.ndal-kri.meve ekonomike të Evropës Damir Fazlliç, zbu.lohet si tra.fikant i parave të pi.sta dhe ar.mëve me vendet nën emb.argo ndërkombëtare.
Pazar-ligji në favor të maf.ies italiane e rajonale, për sjelljen e ple.hrave të Evropës në Shqipëri, në bashkëpunim me ma.fien italo-ruse-austriake.

Pa.kti i fshehtë an.tishqiptar me Greqinë, për copë.timin dhe shitjen e sipërfaqes detare kombëtare shqiptare.
Vje.dhja e 242 milion eurove prej Luli-t, në tenderin e rrugës Rrëshen Kalimash, duke përdorur si se.kser Lulzim Bashën.
Mas.htrimet që u ka bërë fermerëve me kreditimet, çmimet e ujit, naftës, farërave e pesticideve të cilat ua ka rritur 10-20 herë.
Aferat e ministrave Ruli, Olldashi, Bode, Gjana, Imami, Rusmajli, Halimi, Bumçi, Basha, Nishani, Noka, Ruli, Bregu, Ksera, Tafaj etj, të cilët kanë zhv.atur miliarda në tenderë rrugësh e deri lapsash zyre.

Vjedhja në zgjedhjet e 26 majit 1996 dhe të 8 majit 2011, duke përdorur dh.unë mbi opozitën e duke fa.lsifi.kuar fletët në kutitë e votimit.
Traf.iku i ar.mëve e mun.icioneve të bërë me Gedaf, Mubarak e Ben Ali, me urdhër të Sali Berishës, nëpërmjet Lulzim Bashës, duke mbushur llogaritë familjare.
Mas.htrimet për legalizimin e ndërtimeve, për të cilat u ka zhva.tur qytetarëve, pagesa nga 10-15 milionë lekë, si paradhënie.
Zh.ytja e Shqipërisë në borxhe kol.osale për pagat, pensionet, ndihmën ekonomike dhe shpenzimet e esk.ortës së tij.
Dhëndri dhe vajza e Sali Berishës, nën ma..skën e projekteve të Bankës Botërore, rr.afshuan banesat dhe bizneset e banorëve të Jalës në bregdetin jugor, duke përdorur me dokumente fa.lse pronësie e projektesh, policinë ndë.rtimore të pushtetit “Berisha”.

Djali i Sali Berishës, urd.hëron fo.rcat e policisë së shtetit, për të pë.rzënë nga trojet e tyre banorët e bregut të Vlorës (Dukat-Rradhimë, duke u prezantuar si pronarë trojesh në këtë zonë..
Miku-ortak i familje-pushtetit “Berisha”, bo.si i ska.ndal-kr.imeve ekonomike të Evvropës Damir Fazllic, tra.fikan.ti i parave të pi.sta dhe ar.mëve me vendet nën emb.argo ndërkombëtare, merr pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në krah të kryeministrit, me statusin si anëtar i këtij këshilli.
Qeveria “Berisha” pagoi 300 mijë euro për një “spot turistik shqiptar” për kanalin “CNN”, për të prezantuar fal.sitetin turistik shqiptar në botë
Zbulohet dokumenti zyrtar i QKR, që kishte lic.ensuar firmën fan.tazmë të Damir Fazlliçtë quajtur “SRF-DLP”, me administrator Erjon Isufin, kunatin e ministrit Lulëzim Basha, firmë e cila shërben si “la.vatriçe” e tra.fikut të pa.rave të pi.sta, me disp.eçeri qendrore kl.an-ma.fien e pushtetit “Berisha”.

Pu.shtet-familja “Berisha”, rezultoi me dokumente zyrtare e financiare, se kishte blerë në Porto Romano nëpërmjet mik-ortakut Damir Fazlliç sipërfaqen që kishte përcaktuar me vendim qeverie, si shesh ndërtimi për parkun energjetik “Fazlliç-Argita”.
Ministri Genc Ruli, me firmën e pushtetit “Berisha”, ka dhënë në mënyrë maf.ioze, në kund.ërshtim me ligjin e konkurrencës publike 220 licensa koncensionesh për hidrocentrale, 110 prej të cilave i kanë në pronësi familjarët e kryeministrit, deputetët, ministrat, politikanët dhe familjarët e tyre, ndërsa të tjerat i kanë përfituar miqtë dhe ortakët e pushtetit.
Ministri i super aferave të pista Genc Ruli, firmos privatizimin e Sport-Klub “Partizani”, duke i dhënë Jamarbër Malltezit dhe Argita Malltezit (Berisha) truallin ku ngrihej ky sport-klub, mbi të cilin pushtet-familja “Berisha” po ndërton pallate.

Rezulton se 11 ministra dhe 42 deputetë të pus.htetit “Berisha”, kanë përfituar tendera, licensa, koncesione hidrocentralesh.
Push.teti “Berisha” organizonte, kontrollonte dhe mbronte tra.fikun dhe tr.egun shqiptar të naftës “VIRGIN”, rubineti i të cilës ka çuar 76 milion euro vje.dhje e për.fitime në xhepat e kupolës së pushtetit dhe familjes kryeministrore.
Kryeministri Sali Berisha, me taksat e shqiptarëve bleu një benz luk.soz “sheikësh” me vlerë 700 mijë dollarë.

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Shqipëria më e fortë si asnjëherë më parë: Baza e NATO-S Në Shqipëri frikë për Greqinë dhe Serbinë!

NATO ka hyrë zyrtarisht në pjesën perëndimore të Ballkanit në një përpjekje për të bllokuar…

4 hours ago
  • Aktualitete

Hoxha Mustafa: Duhet rrespektuar edhe Vuçiq, edhe ai është NJERI

“H.oxha nga Republika e Serbisë: “Ta respektojmë Vuciqin, Kosova është dj.ep i Serbisë. Myftiu nga…

4 hours ago
  • Aktualitete

Sondazh: A mendoni qe nuk jane manipuluar VOTIMET ?! PO-JO

Sondazh i bere online pasi shume qytetare ne kane shkruajtur qe nuk eshte ne rregull…

8 hours ago
  • Aktualitete

Po “tronditet” Opozita Levizja Vetevendosje fiton keto 5 Komuna

Deputetja nga radhët e VV-së, Fitore Pacolli përmes disa postimëve në Facebok ka bërë të…

8 hours ago
  • Aktualitete

E PABESUESHME/ Bekim Jashari po merr “goditje” nga ana e PDK-se dhe Mergim Lushtakut – Ja fjalet e papranueshme

E PABESUESHME/ Bekim Jashari po merr “goditje” nga ana e PDK-se dhe Mergim Lushtakut –…

8 hours ago
  • Aktualitete

Reagimi i Bekim Jasharit per humbjen e zgjedhjeve po le gjithe vendin pa fjale – E PAPRANUESHME

Kandidati për kryetar të Skenderajt, Bekim Jashari, ka thënë se pati vj,ed,hje,s të fitores përmes…

8 hours ago